GDPR

Ochrana osobných údajov

 

Vážení zákazníci, 

aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ e-shopu:

AHAVA Slovakia s.r.o,

IČO: 36 22 10 91 
Sídlo: Kolónia 542, 905 01 Senica 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, pod číslom: KO-160/2001, vložka č. 10310/T 
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt:

Tel.:  034 651 7905

Mob.: 0903 462 064  

ahava@ahava-obchod.sk

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Nákup

Aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: 
Meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.

Marketing

Aby sme Vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: 
- e-mail.

Registrácia

Aby sme Vám v budúcnosti uľahčili nakupovanie na našom e-shope, máte možnosť vytvoriť si u nás osobný profil. Aby ste mohli byť registrovaný v našom e-shope, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: 
Meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na poskytovanie informácií, prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenie zmluvy, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

b) Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie, najmä však zasielaním newsletterov. V prípade ak ste u nás ešte nenakupovali Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak ste už našim zákazníkom Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu. 

c) Registrácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom registrácie profilu z dôvodu uľahčenia nakupovania v našom e-shope s možnosťou poskytnutia výhod a zliav v budúcnosti. V prípade zabudnutého hesla máte možnosť žiadať o zaslanie nového hesla na poskytnutý e-mail. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

V prípade ak ste už našim zákazníkom, t.j. v minulosti ste už v našom eshope aspoň raz nakupovali si Vám dovoľujeme zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša Vám úžitok vo forme uľahčenia budúceho nakupovania druhu tovaru, o ktorý ste už v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš email. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR. 
Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v dvoch prípadoch: 
- Registrácia profilu 
- Prihlásenie sa na newsletter v prípade záujemcu, ktorý ešte nie je našim zákazníkom. 

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov: 
- prihlásením sa na newsletter, t.j. zadaním e-mailovej adresy do príslušného políčka. 
- začiarknutím príslušných okienok – checkboxu.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať: 
- kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu; 
- zaslaním oznámenia na email: ahava@ahava.sk alebo ahava@ahava-obchod.sk  .

7. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb a poskytujeme osobné údaje: 
- Externému účtovníkovi 
- Dopravcovi v prípade zaslania zakúpeného tovaru 
- Administrátorovi na zasielanie elektronickej pošty (aplikácia Flox3) 

8. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

a) Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii

a) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a) Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie.

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: ahava@ahava.sk alebo ahava@ahava-obchod.sk

Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva.

11. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. 
Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi.

12. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak 
- už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; 
- odvoláte svoj súhlas; 
- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov; 
- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne; 
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; 
- ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet; 

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak 
- nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; 
- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; 
- Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; 
- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. 

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: 
- z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 
- vytvárania zákazníckeho profilu, 
- môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť: 
Tel:  034 651 7905

Mob.: 0903 462 064 
Email: ahava@ahava.sk alebo ahava@ahava-obchod.sk

13. Vybavenie žiadostí

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti. 
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. 
Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. 
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie